Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

 

 

 

 I. Warunki ogólne:

 1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej o adresie:

 

 

http://sklep.farmapol.pl

 


prowadzonej jest przez:

 

Zakład Chemiczno – Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 29, 61-749 Poznań
NIP 778-13-13-529, REGON 631067961, KRS 0000067076
adres mailowy:
sklep@farmapol.pl

 

zwanego dalej „sklepem internetowym

 1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym zostały dopuszczone do obrotu na terenie RP na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych.
 2. Opisy produktów znajdujące się na stronie internetowej http://sklep.farmapol.pl/, zwanej dalej "Stroną www", służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacji produktów. Opisy produktów mają formę skróconą. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub z farmaceutą albo z producentem, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zdjęcia towarów umieszczone na Stronie www mają wyłącznie charakter poglądowy. Wygląd (opakowanie) produktu może różnić się od prezentowanego na zdjęciu.
 4. Ceny produktów opisanych na Stronie www są podane w PLN i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 5. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez sklep internetowy za pośrednictwem Strony www oznacza akceptację przez kupującego niniejszego Regulaminu.
 6. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta realizowane będą w następnym dniu roboczym.


II. Składanie zamówień i ich realizacja:

 1. Zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy na Stronie www składa się, wypełniając formularz zamówienia znajdujący się na stronie http://sklep.farmapol.pl
 2. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty gospodarcze.
 3. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie przez kupującego wszystkich wymaganych informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Wysłanie formularza zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.
 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez sklep internetowy informacji dotyczących kupującego,  sklep internetowy może odmówić realizacji zamówienia.
 5. Złożone zamówienie kupujący potwierdza w terminie 5 (pięć) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania e-maila z linkiem do potwierdzenia zamówienia. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone przez kupującego w powyższym terminie, uważa się za anulowane.
 6. Kupujący potwierdza zamówienie do realizacji w trybie poczty elektronicznej (poprzez kliknięcie na specjalny link), wysłanej na adres e-mail kupującego podany w zamówieniu.
 7. Kupujący, który wybiera przelew jako formę płatności, powinien dokonać zapłaty ceny sprzedaży za zamówione w sklepie internetowym produkty w terminie 5 (pięć) dni od dnia potwierdzenia zamówienia, na rachunek sklepu internetowego. W tytule przelewu kupujący zobowiązany jest umieścić numer zamówienia. W przypadku braku numeru zamówienia może to spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

 

 

nr 57 1160 2202 0000 0000 6089 3080   Bank Millenium S.A.

 

 

 1. Sklep internetowy realizuje zamówienia w okresie standardowym 2 (dwa) dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, czas realizacji zamówienia może ulec zmianie, aktualna informacja na stronie głównej. W przypadku wyboru formy płatności jako przelewu na rachunek sklepu internetowego, zamówienie zrealizowane zostanie po zaksięgowaniu wpłaty za zakupiony produkt na koncie sklepu internetowego. Sklep internetowy wysyła produkty na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie kupującemu przesyłki z produktami przez Pocztę Polską, firmę kurierską czy każdą inną firmę z powyższej branży.
 2. W przypadku złożenia przez kupującego zamówienia na produkt niedostępny w sklepie internetowym w chwili otrzymania zamówienia, sklep internetowy powiadamia kupującego pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia, braku jego realizacji, ewentualnie wskazać miejsce w którym podobny produkt można nabyć. W przypadku realizacji takiego zamówienia, czas realizacji takiego zamówienia ulega wydłużeniu o czas niezbędny na pozyskanie produktu.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności faktycznych lub prawnych niezależnych od sklepu internetowego, które całkowicie lub częściowo uniemożliwiają realizację zamówienia, sklep internetowy może wstrzymać realizację zamówienia albo odstąpić od umowy, powiadamiając kupującego o zaistnieniu powyższych okoliczności w formie poczty elektronicznej.
 4. Dowód sprzedaży (faktura) jest dołączany do przesyłki.


III. Płatności oraz dostawa towaru:

 1. Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówiony towar:
 2. a) przelewem na rachunek sklepu internetowego opisany w pkt II.7, (w tytule przelewu kupujący zobowiązany jest umieścić numer zamówienia)        
  b) płatnością przy odbiorze przesyłki od Poczty Polskiej
  c) płatnością przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej, wskazanej w zamówieniu.
 3. Zamówiony przez kupującego towar sklep internetowy wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, wskazanej przez kupującego w zamówieniu.
 4. Towar wysyłany przez sklep internetowy za pośrednictwem Poczty Polskiej ma status "paczki ekonomicznej" (standardowy czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski - do 7 dni) lub "priorytetu" (standardowy czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski - od 1 do 3 dni).
 5. Sklep internetowy nie gwarantuje terminowego dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską.
 6. Kupujący może skorzystać z ubezpieczenia przesyłki wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej od uszkodzenia, zgłaszając chęć ubezpieczenia drogą mailową na adres mailowy sklepu internetowego sklep@farmapol.pl i uiszczając dodatkową opłatę.
 7. Sklep internetowy zapewnia wysyłkę towaru w standardowym opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie towaru lub jego uszkodzenie w stopniu wykluczającym jego zwykłe wykorzystanie.
 8. Kupujący składając zamówienie upoważnia  Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny FARMAPOL Sp. z o.o. Poznań, św. Wojciech 29; do zlecenia Poczcie Polskiej, lub wybranej – zgodnie z punktem III.2 - przez upoważnionego firmie kurierskiej, wykonania usługi przesłania przesyłki zawierającej zakupiony towar/produkt.
 9. Kupujący uiszcza koszty dostarczenia przesyłki według aktualnego cennika umieszczonego na stronie sklepu internetowego.

 

 

IV. Reklamacje i zwroty:

 1. Zakupione produkty nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem wystąpienia w nich wady jakościowej lub niewłaściwego wydania. Kupujący może odstąpić od umowy dotyczącej sprzedaży w terminie 14 (cztenaście) dni od daty otrzymania towaru. Koszt odesłania przesyłki pokrywa kupujący.
 2. Zwrócone produkty sklep internetowy przyjmuje wyłącznie pod warunkiem ich odesłania przez kupującego w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z produktu. Kupujący przesyła produkt z dowodem zakupu (faktura). Sklep internetowy zwraca kupującemu wyłącznie cenę sprzedaży produktu na rachunek wskazany przez kupującego. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Kupujący uiszcza opłatę za przesłanie towaru do sklepu internetowego. Wszelkie zwracane produkty należy opatrywać informacją: "zwrot". O zwrocie produktu ze względu na wadę jakościową lub niewłaściwe wydanie Kupujący powiadomi sklep internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Zwroty należy przesyłać na adres:
Zakład Chemiczno – Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.  
ul. Św. Wojciech 29, 61-749 Poznań  
z dopiskiem „zwrot”

 

 1. Kupujący sprawdza odbieraną przesyłkę pod względem jakościowym (czy opakowanie i taśmy zabezpieczające uległy uszkodzeniu) i zawartość przesyłki, w szczególności bada zgodność produktu z zamówieniem. W przypadku rażącego zniszczenia opakowania i taśm zabezpieczających, które może wskazywać na uszkodzenie produktu, kupujący może nie przyjąć przesyłki i w obecności osoby dostarczającej zażądać spisania protokółu szkody. Roszczenia kupującego o wymianę produktu na wolny od wad lub o zwrot ceny sprzedaży w związku z uszkodzeniem przesyłki kupujący zgłasza do  sklepu internetowego, przedkładając protokół szkody odzwierciedlający uszkodzenie odebranej przesyłki i produktu.
 2. O stwierdzeniu niezgodności produktu z zamówieniem kupujący zawiadamia sklep internetowy pocztą elektroniczną, telefonicznie, faxem lub listem poleconym. Sklepu internetowy niezwłocznie informuje kupującego o sposobie załatwienia zgłoszonej reklamacji.
 3. Sklepu internetowy nie odbiera przesyłek nie zgłoszonych uprzednio przez kupującego lub wysłanych za pobraniem.
 4. Sklepu internetowy zwraca kupującemu koszty przesyłki reklamacyjnej po uwzględnieniu reklamacji na rachunek wskazany przez kupującego.
 5. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia produktu z winy kupującego, sklep internetowy nie zwraca kupującemu uiszczonej ceny. Na pisemne zlecenie kupującego, sklep internetowy odsyła ponownie produkt na koszt kupującego.
 6. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej, sklep internetowy wszczyna postępowanie reklamacyjne po 21 (dwadzieścia jeden) dniach od daty nadania przesyłki. W przypadku ubezpieczenia przesyłki, odszkodowanie za przesyłkę (produkt) wypłacane jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji z Poczty Polskiej, która może rozpatrywać reklamację w okresie 30 (trzydzieści) dni. Dotyczy to również każdej innej firmy kurierskiej.


V. Ochrona danych:

 1. Sklep internetowy gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Sklep internetowy zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

 

 

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Ceny towarów podane na Stronie www mogą ulegać zmianie. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo lub ilościowo.
 2. Składając zamówienie kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 3. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
 4. W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.